საიტზე მიმდინარეობს ინფორმაციის განთავსება

 NASA-ს გრანტის მოპოვება

ვულოცავთ ობსერვატორიის მთავარ მეცნიერ-თანამშრომელს თინათინ კახნიაშვილს NASA-ს პრესტიჟული გრანტის მოპოვებას.

პროექტის დასახელება - "Gravitational Waves as a Probe of the Early Universe" ("გრავიტაციული ტალღები - ადრეული სამყაროს ტესტირებისთვის")

  • პროექტის ხელმძღვანელი: თინათინ კახნიაშვილი (Tina Kahniashvili)
  • პროექტი დაფინანსებულია NASA Astrophysics Theory მიერ.
  • პროექტის ხანგრძლივობა - 3 წელი: 1 ივლისი 2022 - 30 ივნისი 2025
  • პროექტის სრული ფინანსირება 645 ათასი $.
  • პროექტის lead organization - Carnegie Mellon University (USA); თანამონაწილე ორგანიზაცია: Rice University (USA)
  • პროექტის შემსრულებლები:

Pi: Tina Kahniashvili (Abastumani Astrophysical Observatory, Carnegie Mellon University; Ilia University)

Co-Is:

Axel Brandenburg (NORDITA, Carnegie Mellon University, Ilia State University), Andrew Long (Rice University)

Collaborator:

Mark Hindmarsh (Helsinki University, Sussex University)

Graduate Students

Emma Clarke (Carnegie Mellon University)

TBA (Rice University)
პროექტი ეხება ადრეულ სამყაროში გენერირებული გრავიტაციული ტალღების სიგნალის შესწავლას. კერძოდ, ჩვენ განვიხილავთ ინფლაციურ გრავიტაციულ ტალღებს, გრავიტაციულ ტალღებს ლუწობის დამრღვევ მოდელებში, და გრავიტაციულ ტალღებს ადრეული სამყაროს ტურბულენტობით (იქნება ეს ჰიდროდინამიკური თუ მაგნიტოჰიდროდინამიკური ტურბულენტობა).
განსახილველად შემოთავაზებულია გრავიტაციული ტალღების გენერაციის სხვადასხვა მექანიზმი/წყარო: შესწავლილ იქნება გრავიტაციული ტალღების გენერაცია სტანდარტულ მოდელს მიღმა დაბალ-ენერგეტიკულ ინფლაციურ მოდელებში; აქსიონურ ინფლაციურ მოდელებში, პირველადი ინფლაციური მაგნეტოგენეზის მოდელებში და ლუწობის დამრღვევ ბარიონგენეზის ამხსნელ მოდელებში.
გარდა ინფლაციური მოდელებისა ასევე განხილული იქნება გრავიტაციული ტალრების გენერაცია კოსმოლოგიური ფაზური გადასვლებისა და პირველადი ტურბულენტური წყაროებით. პროექტი შედგება ორი ნაწილისგან და ექვსი ურთიერთდაკავშირებული ამოცანისგან. კერძოდ:

A1: Axion inflation and gauge preheating.

A2: Axion-like particle dark matter

A3: Gravitational waves as a probe of baryogenesis

B1: Modeling early universe turbulent sources

B2: Gravitational waves from turbulent sources