საიტზე მიმდინარეობს ინფორმაციის განთავსება

ობსერვატორიის აქტები

სამუშაო დროის აღრიცხვის
ჟურნალი
მივლინების
მოწმობა
მივლინების
ანგარიში
ობსერვატორიიდან გათავისუფლებული პირის
შემოვლის ფურცელი